Actievoorwaarden Designwedstrijd Robots

Deze actievoorwaarden (hierna: de "Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de uitgeschreven wedstrijd van Vodafone Netherlands Foundation, Stichting Kind & Ziekenhuis en No Isolation B.V. ("Bondgenoten") ten behoeve van het robot project genaamd 'Bondgenoten'. Door deelname aan de wedstrijd voor het ontwerpen van een robot (de "Wedstrijd") gaat de deelnemer akkoord met de onderstaande Actievoorwaarden.

 1. De Wedstrijd start op 15 februari 12:00u en loopt uiterlijk tot 13 april 23:59u ("Wedstrijdperiode").
 2. Scholen hebben de mogelijkheid om in de periode van 15 februari tot en met 28 maart een actiepakket te bestellen. Dit actiepakket bestaat uit 30 kleurplaten, begeleidende brief, Actievoorwaarden en lesbrief. Individuele deelname is mogelijk via een kleurplaat in de print-editie van het tijdschrift Kidsweek in week 7. Deelname aan de Wedstrijd geschiedt via het uploaden van het ontwerp via de website www.mijn-bondgenoot.nl of per post naar VodafoneZiggo o.v.v. Bondgenoten, Antwoordnummer 3533, 3500 SB Utrecht. Voorafgaand aan deelname dient de deelnemer de Actievoorwaarden te accepteren ("Deelnemer"). Deze worden verschaft op de actiepagina www.mijn-bondgenoot.nl. De deelnemer dient de actievoorwaarden te accepteren alvorens kan worden meegedaan aan de actie.
 3. Deelnemers tot 16 jaar verklaren toestemming van (een) ouder(s) te hebben verkregen voor deelname aan de Wedstrijd.
 4. De Deelnemer is verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie bij de deelname aan de Wedstrijd. Bondgenoten kan de winnaar verzoeken om voor uitreiking van de prijs bewijs te leveren van zijn/haar identiteit en een geldige inschrijving op het door de deelnemer opgegeven woon-of verblijfadres.
 5. De "Prijs" bestaat uit:
  a) Een bezoek aan NEMO Science Museum te Amsterdam voor de gehele schoolklas van de winnaar (toegang begeleiders primair onderwijs is gratis), inclusief vervoer. Eten en drinken is hierbij niet inbegrepen; en
  b) een AV1 robot met winnend design voor een langdurig zieke klasgenoot (indien van toepassing) voor de duur van vier maanden. Indien er geen langdurig ziek kind in de winnende klas zit, wordt de robot door Stichting Kind & Ziekenhuis uitgeleend aan een ander kind.
 6. Na afloop van de Wedstrijdperiode selecteert Bondgenoten 10 ontwerpen op basis van bruikbaarheid, originaliteit en persoonlijkheid. Op deze 10 ontwerpen kan van 3 april tot en met 12 april 23:59u gestemd worden via de actiepagina www.mijn-bondgenoot.nl. Uit de drie ontwerpen met de meeste stemmen zal door Bondgenoten op onafhankelijke wijze de winnaar worden geselecteerd.
 7. De winnaar verklaart - door deel te nemen aan de Wedstrijd - toestemming te verlenen voor het gebruik (om niet) van zijn/haar ingestuurde ontwerp voor 20 robots en doet hierbij afstand van enig recht ten aanzien van zijn/haar ontwerp. Bondgenoten zal nimmer een geldelijke danwel andere vergoeding verschuldigd zijn voor het gebruik van het winnende ontwerp.
 8. De winnaar kan per telefoon, e-mail of per post bericht ontvangen van de gewonnen prijs op het door de Deelnemer opgegeven e-mailadres of telefoonnummer.
 9. Over de uitslag en toekenning van de Prijs kan niet worden gecorrespondeerd.
 10. Deelname is uitgesloten voor personen niet woonachtig in Nederland.
 11. De Prijs is persoonsgebonden en staat op naam van de winnaar. De Prijs is niet overdraagbaar, inwisselbaar of uit te keren in geld of voor andere producten of diensten. Bij weigering of niet aanvaarding van de Prijs of de aan de Wedstrijd verbonden Actievoorwaarden, zal de Prijs niet worden uitgekeerd. Alsdan is Bondgenoten gerechtigd een andere winnaar te trekken.
 12. De Prijs wordt toegekend in de staat waarin ze zich bevindt. Bondgenoten is niet verantwoordelijk voor enige zichtbare of verborgen gebreken aan de Prijs noch voor eventuele schade bij levering (verzending) van de Prijs.
 13. De afhandeling van de levering van de Prijs gebeurd door Bondgenoten of een ander daartoe aangestelde partij. In het laatste geval is Bondgenoten niet verantwoordelijk voor de levering van de Prijs. In dat geval zal de datum van levering van de Prijs in overleg met de leverancier van de Prijs worden bepaald.
 14. Bondgenoten is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van post- of verzendingsbedrijven (bijvoorbeeld vertraging, staking, beschadiging of verlies) bij de levering van de Prijs. In het geval dat de winnaar, een medebewoner/aanwezige of omwonende een verzonden Prijs niet in ontvangst kan nemen bij bezorging, zal de winnaar de Prijs op een later tijdstip afhalen (bijvoorbeeld bij postkantoor of postagentschap e.d.). Bondgenoten kan niet aansprakelijk gesteld worden indien de Prijs niet wordt afgehaald door de winnaar of door een onbevoegd persoon in ontvangst is genomen, ook niet ingeval er geen notificatie of berichtgeving in enigerlei vorm door het post- of verzendbedrijf is achtergelaten.
 15. De Deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van persoonsgegevens in verband met deelname aan de Wedstrijd bij acceptatie van de actievoorwaarden. Bondgenoten mag de persoonsgegevens opnemen in haar gegevensbestand, dat vertrouwelijk zal worden behandeld (verwijzing naar privacystatement VodafoneZiggo).
 16. De persoonsgegevens kunnen uitsluitend worden gebruikt om uitvoering te geven aan de Wedstrijd en de uitreiking van de Prijs.
 17. Gebruik van de ter beschikking gestelde Prijs is voor rekening en risico van de winnaar. Bondgenoten kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de Prijs door de winnaar.
 18. Bondgenoten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit de deelname aan de Wedstrijd noch voor eventuele technische storingen, gebreken of vertragingen met betrekking tot de deelname aan de Wedstrijd of de aanwijzing van de winnaar.
 19. Bondgenoten is op geen enkele wijze aansprakelijk voor mogelijke problemen of gebreken die voortvloeien uit het gebruik van de website en/of het downloaden van welke componenten dan ook met betrekking tot de Wedstrijd.
 20. Bondgenoten is gerechtigd Deelnemers te diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten als zij van mening is dat de Deelnemers niet conform de Actievoorwaarden handelen dan wel indien de Deelnemers zich anderszins op frauduleuze wijze toegang verschaffen tot de Wedstrijd of het verloop van de Wedstrijd op oneerlijke wijze beïnvloeden.
 21. Bondgenoten is gerechtigd te allen tijde naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van de Wedstrijd te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden de Wedstrijd te staken, te wijzigen of aan te passen, zonder dat Bondgenoten daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade is gehouden jegens de Deelnemer. Wijziging of aanpassing van de Wedstrijd, zal door Bondgenoten op passende wijze publiekelijke bekend worden gemaakt.
 22. Indien één of meer bepalingen van de Actievoorwaarden nietig of ongeldig zijn, dan tast dit niet de geldigheid van de overige bepalingen van de Actievoorwaarden aan.
 23. Deze specifieke Actievoorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen. Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden dienen te worden voorgelegd aan de rechtbank Utrecht.
Cookie melding OK Toestaan Weigeren Lees voor meer informatie onze privacyverklaring privacy Cookie instellingen